YYS Yıllık Faaliyet Raporu

YYS Yıllık Faaliyet Raporu

YYS Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde önceden “Usul ve esasları Bakanlıkça” belirlenmek üzere ileri bir tarihe ertelenen yıllık faaliyet raporuna ilişkin detaylar 25.06.2018 tarihli düzenleme ile belirlenerek yürürlüğe girmiştir.
YYS sahibi firmalar sertifika düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamındaki gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyerek usul ve esasları belirlenmiş yıllık faaliyet raporunu düzenlemekle yükümlüdürler.

Beyannamelerin İncelenmesine İlişkin Hususlar

İnceleme Yöntemi Nasıldır?

 • Beyannamenin tüm alanları ve eklenen belgelerin doğruluğu ile birbirleriyle uyumu incelenmektedir.
  • Tarife, menşe, kıymet ve miktar açısından ve varsa nihai kullanım yönünden beyanın doğru yapılıp yapılmadığı ve vergi tahakkuklarının doğru olup olmadığı incelenmektedir.
  • İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı incelenmektedir.
  • Beyannameye eklenmesi zorunlu belgelerden ve izinlerden eksik evrak ve belge bulunup bulunmadığı incelenmektedir.
  • Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki işlemlerinin ilgili olduğu rejim şartlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenmektedir.
  • İhraç edilen eşya için tahsil edilen bedelin ve ithal edilen eşya için ödenen bedelin beyan edilen gümrük kıymeti ile uyumlu olup olmadığı incelenmektedir.
  • İhraç/ithal edilen eşyanın nitelik, miktar, menşe ve kıymetinin, ihracat/ithalat beyannamesi, sözleşme, sipariş mektubu, fatura, üretim kayıtları, kalite kontrol sonuçları gibi belge ve kayıtlarda aynı olup olmadığı incelenmektedir.
  • Stok kayıtları ile muhasebe kayıtları beyanname ile karşılaştırmalı incelenerek gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonların doğru beyan edilip edilmediği incelenmektedir.
  • Basitleştirilmiş usulde gerçekleşmiş olan işlemlerde (BS1, BS2, BS3 ve benzeri) ilişkin yararlanılan kolaylıkların öngörülen şartlarının (örneğin sonradan yapılan tamamlayıcı beyanların doğruluğu gibi) yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir.
  • Gümrük müdürlüklerine beyan / ibraz edilen belgelerin (A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı ve Form A Belgesi vb.) ilgili olduğu gümrük işlemlerine ve ilişkin olduğu mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir.
  • İncelenecek beyannamelerin seçimi, sertifika sahibin genel durumunu doğru bir şekilde yansıtacak şekilde yapılmıştır. Örneğin tüm ülke grupları, tüm GTİP’ler, tüm menşe unsurları, farklı kıymetteki tüm beyannamelerden, eklenmesi zorunlu spesifik belgeler içeren tüm beyannameler arasından seçim yapılmaktadır.

Yıllık Faaliyet Rapor Kapsamı

Rapordan da görüleceği üzere, bu Raporun esasen bir çeşit gümrük sonradan kontrol denetimini öngördüğü görülmektedir.

Bu çerçevede,İncelemenin esasen yeşil hatta işlem gören ithalat ve ihracat beyannamelerinin en az %20’si seçilerek yapılacağı (bir üst limit belirlenmemiştir)

Gümrük beyannamelerinin gümrük tarifesi (GTİP’in doğru tespit edilip edilmediği), gümrük kıymeti (gümrük vergilerinde matrahın doğru hesaplanıp hesaplanmadığı), gümrük menşei (üretilen veya satılan ürünlerde eşyanın menşeinin doğru tespit edilip edilmediği) dahil pek çok unsur yönünden inceleneceği,

Gümrük rejimlerinin (Dahilde İşleme gibi) doğru uygulanıp uygulanmadığının inceleneceği,

İncelemede muhasebe ve stok kayıtlarının da incelenerek gümrük beyannameleri ile uygunluğunun inceleneceği,düzenlenmiştir.

Rapor Düzenlenme aşaması

Raporun sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar Yıllık Faaliyet Raporunun düzenlenmesi veya hizmet alımı yoluyla düzenlettirilmesi gerekmektedir.

Yıllık Faaliyet Raporlarında Neden CK Gümrük Müşavirliği Tercih etmelisiniz ?

 • Uzman Kadromuz ile Riskleri tespit ederiz
 • Bünyemizde bulunan Denetim Elemanları firmanın risk analizleri tarafımızdan yapılır
 • Sap sisteminden faydalanılarak kendi risk havuzumuzdan örnekleme yaparız
 • İşlem Başlangıcında Firmaya özel Program hazırlarız
 • Gümrük Müşavirleri tarafından Hazırlık aşamasına geçilir
 • Yerinde inceleme ve Mali kayıtlar ve Gümrük Beyannamesi üzerinden incelemeler yapılır
 • Gümrük Müşavirleri tarafından Raporlama sürecine girilir
 • Firmanızla beraber işlem sonucunda değerlendirme yapılıp yol haritası belirlenir.