OKSB Danışmanlığı

OKSB Danışmanlığı

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınan hak ve belgedir.15/8/2017 tarihinden itibaren Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenmeye başlanmıştır., Tebliğin 42/A maddesinde yer alan koşulları karşılamaları halinde; bir çok avantajlardan sizde yararlanın. Tüm ihracat beyannamelerinde mavi hat uygulaması,. ithalatta ve ihracatta daha az muayeneye, Eksik beyan, Kısmi teminat, Götürü teminat, A.TR düzenleme ve vize etme, Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi, Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu, taşıt üstü uygulaması kolaylıklardan faydalanabileceklerdir.

CK Gümrük Müşavirliği olarak Hizmetlerimizin arasında : Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri : OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini ve OKSB(MAVİ HAT) belge alımını gerçekleştirmekteyiz.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ( OKSB) GENEL BİLGİLER:

Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine, mali yeterliliği tasdik edilmiş, ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınan hak ve belgedir.Onaylanmış Kişi Statüsü Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerde belirlenmiş koşulları* sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde onaylanmış kişi statüsü verilir. 15/8/2017 tarihinden itibaren Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf farkı olmaksızın iki farklı tipte verilmeye başlanmıştır. Firmanın yıllık ihracat rakamları asgari 1 milyon dolar veya ithalat+ihracat toplamı 6 milyon dolar olması durumunda normal OKSB verilir. Firmanın yıllık ihracat rakamları asgari 5 milyon dolar veya ithalat+ihracat toplamı asgari 20 milyon dolar olması durumunda KAPSAMLI OKSB belgesi verilir.
Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar Genel koşullar
 : Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin,
a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma ,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, ile ihaleye fesat karıştırma, ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,
b) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,
c) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,
d) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,
e) İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması,( geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde en az bir milyon dolar ihracat yapmış olması)

  1. f) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl esas alınmak suretiyle, mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması

Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar Özel koşullar : a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan ;

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması.

3) Firmanın kendisi  en az 30 kişi  veya ortak yönetime sahip  imalatçı  firmasının 30 kişiden fazla  SSK çalışan personeli istihdam etmiş olması

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi NORMAL OKSB Avantaj ve faydaları

1-Mavi Hat: “1000” rejim kodu ile yapılan ihracatta eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Buna istinaden eşyalarınız belge kontrolü ya da fiziki muayeneye tabi tutulmadığından beyannamenin onay işleminden sonra vergiler yatırılarak eşyalar çekilmekte ve böylece ambar bekleme, mesai ücreti ödemeksizin ihracat , ardiye ücretlerinden ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

2-Eksik belge ve bilgiyle beyan: Aşağıda sayılan belgeler eksik olduğunda 1 ay içerisinde aslını sunmak kaydıyla fotokopisiyle işlem yapılabilmektedir. Özellikle menşe ve serbest dolaşım gibi vergi muafiyeti sağlayan belgelerin aslı olmadığında normal firmalar gümrük vergilerini ödeyip daha sonra belge aslına istinaden vergi iadesiyle uğraşırken. Statü Belgesi sahibi firma fotokopi menşe ya da serbest dolaşım belgesiyle gümrük vergisi ödemeden işlemlerini tamamlamaktadır.

  1. a) Orijinal fatura,
  2. b) A.TR dolaşım belgesi,
  3. c) Menşe ispat belgeleri,

ç) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,

  1. d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

3-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi: TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme. Bu yetkiye istinaden Avrupa Birliğine ATR’li ihracat yaptığınızda standart 5 nüshalık ATR yerine fiyatı daha ucuz olan 3 nüshalık ATR kullanılmakta ve ATR’ye Onaylanmış İhracatçı Yetkisine istinaden firmanın özel mührü basılarak Ticaret Odasına Tasdik ya da gümrüğe vize işlemi yaptırılmadan ATR düzenlenmektedir.

4-Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma: Ambara ya da geçici depolama yerine boşaltılması riskli, kaybolma ihtimali olan veya acil ihtiyaç duyulan eşyanın işlemlerinin taşıt üstünde tamamlanarak gümrükten çekilmesini sağlayan bir sistemdir.

5-Kısmi teminat sistemi: Dahilde İşleme, Gümrük Antrepo, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerinde gümrüğe verilmesi gereken teminatlar indirimli olarak uygulanarak firmaya ekonomik avantaj sağlar.

KAPSAMLI Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB ) özel koşulları (tebliğin 42/A koşullar) a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan ;

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.

3) Firmanın kendisi  en az 15 kişi  veya ortak yönetime sahip  imalatçı  firmasının 15 kişiden fazla  SSK çalışan personeli istihdam etmiş olması

KAPSAMLI Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB ) Avantaj ve faydaları

1-Mavi Hat: TÜM ihracatta yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat dahil, sadece 1000 /1040 / 3151 /3153 rejimlerde tüm ihracat beyannamelerinde mavi hat uygulaması

2-Eksik belge ve bilgiyle beyan: Aşağıda sayılan belgeler eksik olduğunda 1 ay içerisinde aslını sunmak kaydıyla fotokopisiyle işlem yapılabilmektedir. Özellikle menşe ve serbest dolaşım gibi vergi muafiyeti sağlayan belgelerin aslı olmadığında normal firmalar gümrük vergilerini ödeyip daha sonra belge aslına istinaden vergi iadesiyle uğraşırken. Statü Belgesi sahibi firma fotokopi menşe ya da serbest dolaşım belgesiyle gümrük vergisi ödemeden işlemlerini tamamlamaktadır.

  1. a) Orijinal fatura,
  2. b) TR dolaşım belgesi,
  3. c) Menşe ispat belgeleri,

ç) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,

  1. d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

3-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi: TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme. Bu yetkiye istinaden Avrupa Birliğine ATR’li ihracat yaptığınızda standart 5 nüshalık ATR yerine fiyatı daha ucuz olan 3 nüshalık ATR kullanılmakta ve ATR’ye Onaylanmış İhracatçı Yetkisine istinaden firmanın özel mührü basılarak Ticaret Odasına Tasdik ya da gümrüğe vize işlemi yaptırılmadan ATR düzenlenmektedir.

4-Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma: Ambara ya da geçici depolama yerine boşaltılması riskli, kaybolma ihtimali olan veya acil ihtiyaç duyulan eşyanın işlemlerinin taşıt üstünde tamamlanarak gümrükten çekilmesini sağlayan bir sistemdir.

5-Kısmi teminat sistemi: Dahilde İşleme, Gümrük Antrepo, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerinde gümrüğe verilmesi gereken teminatlar indirimli olarak uygulanarak firmaya ekonomik avantaj sağlar.

6- ithalatta sarı hat (%80 civarı sarı hat ) uygulaması, İthalat beyannamelerin belge kontrolü büyük oranda yararlanma.

7) Götürü teminat,

8) İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,

9) Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,

10) Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,

11) Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi,

12) Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulamasından (SUPALAN) faydalanabilecektir.